PS _ Duy trì sĩ số va nâng dần chất lượng học sinh vùng dân tộc thiểu số